Mastering Autodesk Inventor 2015

Tài liệu Mastering Inventor 2015
          Đây thực sự là bộ tài liệu quý cho những ai là tín đồ của Invemtor , đặc biệt là tài liệu được biên soạn cho phiên bản 2015  .  
         Toàn bộ tài liệu xuyên suốt trong 20 chương khác nhau , tổng cộng có tới 1058 Trang , có thể nói rất đầy đủ và chi tiết , tuy nhiên điểm khó khăn của nó là bằng tiếng anh, đòi hỏi bạn đọc phải có kiến thức về ngoại ngữ mới nhanh chóng có thể nắm bắt được nó . Nội dung cụ thể bên dưới đây .

Chapter 1 • Getting Started . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 2 • A Hands-on Test-Drive of the Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 3 • Sketch Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 4 • Basic Modeling Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 5 • Advanced Modeling Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 6 • Sheet Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 7 • Reusing Parts and Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 8 • Assembly Design Workflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 9 • Large Assembly Strategies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 10 • Weldment Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 11 • Presentations and Exploded Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 12 • Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 13 • Tools Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 14 • Exchanging Data with Other Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 15 • Frame Generator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 16 • Inventor Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 17 • Stress Analysis and Dynamic Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 18 • Routed Systems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 19 • Plastics Design Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapter 20 • iLogic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

              Một số hình ảnh từ tài liệu như bên dưới, bạn đọc có thể nhậ tài liệu thông qua của sổ nhập Email bên dưới .
Link tải về tài liệu : Liên hệ trực tiếp khung chát

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác