Mechanics of Materials Labs with SolidWorks simulation 2014

Mechanics of Materials Labs with SolidWorks simulation 2014
Full books 285 Trang 
Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , 285 Trang , định dạng PDF , hệ thống hình ảnh khá sinh động và dễ hiểu , tài liệu sẽ hướng dẫn bạn đọc tiếp cận với SolidWorks simulation 2014 từ những bước ban đầu . Dưới đây nội dung chính và một số hình ảnh chụp từ tài liệu .
 1. Stresses
 2. Displacements
 3. Strains
 4. Stress-Strain Relations
 5. Axial Loading
 6. Torsion
 7. Bending
 8. Shear Stresses in beams
 9. Strain Energy
 10. Failure Criteria
 11. Trusses and beams
 12. Phase Problems
 13. Plates and Shells
 14. BucklingLink tải về : Liên hệ trực tiếp

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác