Solidworks Surfacing and Complex Shape Modelling - Full books


Solidworks Surfacing and Complex Shape Modelling

Tài liệu dạng sách Scan màu, định dạng PDF , 470 Trang , đây là một cuốn sách rất nổi tiếng, đã góp phần xây dựng nên các kỹ năng xây dựng tuyệt vời cho các kỹ sư thiết kế , tài liệu bao gồm 23 vấn đề như dưới đây :
 1. Understanding the basic concepts
 2. Surfacing Primer
 3. Sketching with Splines
 4. Sketching in 3D
 5. Creating Curves
 6. Using the Primary Shape Creation Features
 7. Using Advanced Fillets
 8. Shelling
 9. Using Secondary Shape Creation Features
 10. Working with Hybrid Features
 11. Managing Surfaces
 12. Using Direct Editing Tools
 13. Managing Bodies
 14. Evaluating Geometry
 15. Modeling a Ladle
 16. Modeling a Trowel
 17. Modeling Blends
 18. Modeling a Plastic Bottle
 19. Modeling Decorative Features
 20. Modeling Overmolded Geometry
 21. Working for Digitized Data
 22. Using Master Model Techniques
 23. Post-Processing DataLink tải về : Tại đây

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác