Engineering Mechanics - 763 Trang

Engineering Mechanics - 763 Trang
Engineering Mechanics - 763 Trang 
Đây là một cuốn cẩm nang dành cho kỹ sư, thông qua tài liệu này bạn đọc sẽ có thêm các hiểu biết một cách thực tế nguồn gốc các ứng dụng cơ học , điểm khác biệt của sách, giáo trình trong nước là chỉ nói về lý thuyết mà quên mất việc nói về úng dụng thực tế như thế nào , thành ra kiến thức trở nên mông lung và khó đi vào ứng dụng thực tế. Tài liệu này của tác giả R.S KHURMI, tác giả có một cách xây dựng rất dễ hiểu . Hãy đọc hết nó bạn sẽ có thêm những kiến thức tổng hợp .
Tài liệu bao gồm 36 Phần như sau .
 1. Introduction
 2. Composition and Resolution of Forces
 3. Moments and Their Applications
 4. Parallel Forces and Couples
 5. Equilibrium of Forces
 6. Centre of Gravity
 7. Moment of Inertia
 8. Principles of Friction
 9. Applications of Friction
 10. Principles of Lifting Machines
 11. Simple Lifting Machines
 12. Support Reactions
 13. Analysis of Perfect Frames (Analytical Method)
 14. Analysis of Perfect Frames (Graphical Method)
 15. Equilibrium of Strings
 16. Virtual Work
 17. Linear Motion
 18. Motion Under Variable Acceleration
 19. Relative Velocity
 20. Projectiles
 21. Motion of Rotation
 22. Combined Motion of Rotation and Translation
 23. Simple Harmonic Motion
 24. Laws of Motion
 25. Motion of Connected Bodies
 26. Helical Springs and Pendulums
 27. Collision of Elastic Bodies
 28. Motion Along a Circular Path
 29. Balancing of Rotating Masses
 30. Work, Power and Energy
 31. Kinetics of Motion of Rotation
 32. Motion of Vehicles
 33. Transmission of Power by Belts and Ropes
 34. Transmission of Power by Gear Trains
 35. Hydrostatics
 36. Equilibrium of Floating BodiesLink tải về : Tại đây

Xem Nhiều Tài Liệu Miễn Phí Khác